Home » IMAGES » VU+ » Vu+ duo 2 » [IMAGE] OpenATV 6.1 for VU+ DUO 2